Suoramarkkinoinnin tasapainotesti

Palveluidemme ja tuotteidemme markkinointia tehdään yrityksemme toiminnan kehittämiseksi ja jatkuvuuden varmistamiseksi osittain oikeutettuun etuun perustuen.

Oikeutetut edut ovat: elinkeinon harjoittamisen vapaus ja suoramarkkinointi (tietosuoja-asetus, 47 resitaali)

Olemme tehneet tasapainotestin oikeutetun edun käyttämisestä henkilötietojen käsittelyn perusteena, minkä tuloksena todettiin, ettei se aiheuta kohtuuttomia riskejä markkinoinnin kohteena olevien luonnollisten henkilöiden oikeuksille tai vapauksille.

Voit vastustaa tietojesi käsittelyä koska tahansa. Lisätietoja saat tarvittaessa tietosuojasta vastaavalta.

1. Onko oikeutettu etu sopivin käsittelyperuste?

Suoramarkkinoinnissa on käytössä kahta eri käsittelyperustetta; suostumusta ja oikeutettua etua. Suostumuksen osalta kyse on uutiskirjeidemme tilaajista ja henkilöistä, jotka ovat antaneet muussa yhteydessä luvan markkinointiin. Suostumusta ei kuitenkaan lähtökohtaisesti kerätä kaikilta asiakasrekisterissämme olevilta, mutta markkinointiviestinnässämme tarjotaan aina helppo mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta viestiä. Täten suostumuksen kerääminen on vaikutuksiltaan sama kuin oikeutetun edun käyttäminen, joka tapauksessa se tuottaisi yhteydenoton.

Sopimuksen täytäntöönpano ei myöskään sovellu perusteeksi, sillä henkilö tai hänen edustamansa organisaatio ei ole vielä sopimussuhteessa yritykseemme.

2. Edun välttämättömyys ja lainmukaisuus

Nimetyt oikeutetut edut 1. kohdassa ovat lainmukaisia oikeutettuja etuja Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädännössä.

Foodwest Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita ja tuotteitaan yrityksille ja organisaatioille. Markkinointi on osa yrityksen kasvulle ja menestykselle välttämätöntä toimintaa. Se on myös tiedottamista markkinoilla saatavilla olevista palveluista ja tuotteista, jolloin se palvelee myös markkinoinnin
kohteena olevaa henkilöä.

3. Onko henkilötietojen käsittely tarpeen edun saavuttamiseksi?

Yrityksemme ei tee kuluttajakauppaa esimerkiksi volyymituotteissa tai peruspalveluissa. Tämän vuoksi vaikkapa osoitteeton massamainonta tai pelkkä internetmainonta ei sovellu käyttöömme. Tavoitteenamme on tuottaa kohdennettuja palveluita tietyille organisaatioille ja asiantuntijoille, jotka toimivat tietyissä tehtävissä eri organisaatioissa. Kohdentamisen vuoksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä.

Markkinoinnin kohdentaminen myös vähentää markkinointiviestinnän tarvetta ja siten vähentää kohteena olevalle henkilölle sopimattoman markkinointiviestinnän määrää. Tavoitteenamme ei ole markkinoida tuotteitamme tai palveluita tahoille, jotka eivät ole niistä kiinnostuneita tai joilla ei ole toimenkuvansa tai mielenkiintonsa vuoksi käyttöä niille.

Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin markkinointiviestinnässä on tarpeen. Käytännössä se tarkoittaa rekisteröidyn nimen, aseman, toimenkuvan ja yhteystietojen käsittelyä.
Tietoja kerätään myös ainoastaan julkisista lähteistä ja pääsääntöisesti ne ovat yritysten itsensä julkaisemia. Emme kerää kenenkään kotirauhan tai yksityisyyden piiriin kuuluvia yhteystietoja, ellei rekisteröity ole niitä itse saattanut julkiseksi asiayhteydessä, josta voisi päätellä hänellä olevan
käyttöä palveluillemme.

4. Rekisteröidyn oikeudet ja edut sekä vertailu oikeutettuun etuumme

Markkinointimme kohdistuu viestinnän kautta luonnollisten henkilöiden yksityisyyden alueelle. Se voidaan kokea häiritsevänä tai epäasianmukaisena. Tällöin rekisteröidyillä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai oikaista markkinointiviestintä kohdistumaan oikeaan tahoon.

Käsiteltävät henkilötiedot ovat rekisteröidyn nimi, asema, toimenkuva ja yhteystiedot. Lisäksi tallennamme viestinnästä yhteydenotot rekisteröityihin ja heidän yhteydenottonsa meihin.

Markkinoinnin kohteena olevat henkilöt osaavat myös odottaa henkilötietojensa käsittelyä siihen tarkoitukseen, jossa me sitä käsittelemme. Markkinointimme kohdentuu henkilöön kuitenkin hänen
työtehtäviensä ja toimenkuvansa kautta organisaatiossa, jota hän edustaa. Yksityiselämän tai kotirauhan piiriin kuuluvien tietojen pohjalta emme tee markkinointia, sillä sellaisia tietoja emme pääsääntöisesti kerää, ellei rekisteröity itse niitä luovuta meille tai kumppaneillemme.

Koska rekisteröidyt ovat tietyissä asiantuntijatehtävissä, markkinointiviestintämme myös palvelee heitä. Saatamme markkinoinnin kautta rekisteröityjemme tietoon elintarvikealan uusimpia uutisia sekä tarjoamme palveluidemme lisäksi myös tietoa esimerkiksi asiantuntijoidemme kirjoitusten ja julkaisujen kautta. Sen vuoksi moni rekisteröity myös tilaa aktiivisesti uutiskirjeitämme ja seuraa sivustomme tarjontaa.

Rekisterinpitäjälle markkinointi on yrityksen ja elinkeinotoiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen kannalta elinehto. Markkinoilla pysyminen, yrityksen kannattavuus ja sitä kautta työpaikkojen pysyvyys, luonti ja palvelujen tarjoaminen palvelevat myös yleistä etua ja yhteiskunnan sekä
yksittäisten ihmisten etuja.

Vastuullisena yrityksenä käsittelemme kaikkia henkilötietoja Suomen ja Unionin lainsäädännön lakien ja asetusten mukaan sekä kunnioitamme rekisteröityjemme oikeuksia määrätä itsenäisesti siitä, millaisten toimien kohteen heidän henkilötietonsa meidän hallussamme ovat.

Rekisteröity ja rekisterinpitäjä ovat myös tasapainoisessa asemassa, sillä Foodwest Oy ja rekisteröityjen edustamat organisaatiot ovat kokoluokaltaan vähintään samalla tasolla tai rekisteröity tavanomaisesti edustaa suurempaa organisaatiota. Rekisteröidyt ovat pääasiassa yritystensä elintarvikealan osaajia tai yrityksen päättäjiä, jotka eivät ole heikommassa asemassa olevia tai rekisterinpitäjällä ei ole valta-asemaa rekisteröityyn nähden.

5. Tietosuojan lisätakeet ja henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Olemme suorittaneet asiakastiedoillemme vaikutustenarvioinnin ja riskiarviot, emmekä ole havainneet olennaisia käsittelyyn liittyviä riskejä.

Henkilötiedot on tallennettu erilliseen tietojärjestelmään, jonka avulla suoritetaan ainoastaan kuvattuja markkinointitoimia. Muita käyttötapoja syntyy vasta palveluitamme käytettäessä, jolloin käsittelyä tehdään sopimukseen perustuen.

Jos henkilötietoja on tarpeen siirtää järjestelmästä ulos, sitä varten on henkilöstöllemme koulutettu ohjeistus niiden tallentamisesta tai tulostamisesta sijainteihin, joiden osalta toteutuu tarveperusteinen käyttövaltuushallinta. Näin sivulliset eivät pääse tietoihin käsiksi.

Henkilötiedot ovat suojattu salauksella ja käyttämämme tallennusvälineet ovat salattuja.

Painaessasi "Tilaa" suostut tietojesi tallennukseen Foodwest Oy:n asiakasrekisteriin. Tämän lomakkeen kautta saatuja tietoja käytetään Foodwest Oy:n palveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen. Lue lisää tietosuojaselosteesta.